Evergreen fund

Privátní správa majetku srovnatelná s obhospodařováním dle §15 zákona č. 240/2013 Sb. ZISIF

„Bohatství není o penězích, ale o možnostech, které vytváří.“

Evergreen fund

Společnost Evergreen fund, s.r.o. byla založena v únoru roku 2021. Ve společnosti se zabýváme kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů. Fond má za cíl zhodnocovat prostředky kvalifikovaných investorů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a to primárně pomocí nástrojů obchodovaných na finančních trzích a vynášet stabilní výnos, který bude zároveň v případě zájmu investora distribuován na měsíční bázi.

Fond je aktivně spravovaný se zaměřením na širokou sektorovou diverzifikaci. Teritoriální alokace je primárně zaměřena na americké trhy, nicméně minoritní část je alokována také v EHS. Finance primárně zhodnocujeme na rozvinutých finančních trzích ve společnostech s vysokou tržní kapitalizací.

Chci investovat

Bc. Adam Pospíšil

Portfolio manager

„Problematice kapitálových trhů se věnuji přes 10 let. Díky získaným zkušenostem jsem se rozhodl pro své klienty zřídit privátní fond, který reflektuje moji investiční filozofii. Ta je postavena na tvorbě pozitivní cash-flow z každé investice, která je dále vyplácena investorům. Dále je kladen důraz na růst podkladových aktiv.“

Chci investovat

Systém

Pomocí přístupu na moje.egfin.cz máte naprostý přehled o Vaší investici. Výpočet hodnoty probíhá denně. Sledovat můžete výkonnost fondu, hodnoty majetku a dále například největší držené pozice a alokaci dle měn.

Chci investovat

Nejčastější dotazy

Do čeho privátní fond investuje?
1. Hlavní kategorie aktiv: ETF a Closed end funds s dividendovým výnosem (50% a více portfolia), Akcie obchodované na finančních trzích (30%), 20% ostatní: Opce, Dluhopisy, Nemovitosti, Deriváty, Contract for difference (CFD), Alternativní investice, Podíly ve společnostech, Kryptoměny, Fondy kolektivního investování, Investování do financování úvěrů. Poměr kategorií aktiv se může měnit v souvislosti na tržním vývoji. 2. Primárním trhem pro obchodování budou rozvinuté trhy, především pak USA a Evropa, v případě potřeby může fond investovat minoritní části v rozvojových částech. Fond bude diverzifikován napříč hlavními průmyslovými segmenty. 3. Správce může zvolit i obchodování na margin (tzv. pákového efektu), pokud to uzná za vhodné, ať už přímo pomocí sjednání úvěru na obchodování, nebo pomocí cenných papírů, které v sobě pákový efekt již obsahují. Správce může, pokud uzná za vhodné, využít financování z cizích zdrojů, například při financování nemovitostních investičních záměrů. Pro zajištění rizika budou používány opce a opční strategie, které v případě velkých výkyvů trhů mají za úkol snižovat ztráty.
Jakou má fond právní subjektivitu?
Fond nemá vlastní právní subjektivitu, jedná se o správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost Evergreen fund, s.r.o. je správcem tohoto majetku.
Pro koho je určen?
Investovat do Evergreen fund mohou pouze kvalifikovaní investoři.
Kdo je kvalifikovaný investor?
Kvalifikovaného investora definuje §272 ZISIF, tedy je to osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň o 1. 125 000 EUR, nebo o 2. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Na jak dlouho investovat?
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.
Základní charakteristika
Zařazení fondudle §15 ZISIF
Aplikováno právoČeské
Správce fonduEvergreen fund, s.r.o.
Datum založení fondu19.2.2021
Referenční měna fonduCZK
Druh investorůKvalifikovaný investor
Frekvence výpočtu NAVMěsíčně
Maximální vstupní poplatek5 %
Výkonnostní poplatek25 % ze zhodnocení nad 10 % p.a.
Maximální výstupní poplatek5 %
Managerský poplatek2 % p.a.
Minimální doporučený investiční horizont5 let
Disclaimer
Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu. Tento materiál není určen veřejnosti, ale toliko našim investorům. Společnost ani fond nepodléhají dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Kvalifikovaným investorem se rozumí úzká skupina osob uvedených v §272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, kvalifikovaným investorem je rovněž osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně.

    Sledujte nás na sociálních médiích

    Získejte ty nejnovější informace ze světa financí

    Facebook LinkedIn